Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání

Jak mít správně nastavené pojištění odpovědnosti z výkonu povolání?

Lukáš Šulc

Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání neboli pojištění odpovědnosti zaměstnance je vhodné pro každého, kdo může svému zaměstnavateli způsobit jakoukoliv škodu na majetku, zdraví či finanční škodu. Zaměstnavatel po Vás může vyžadovat ze zákona až 4,5 násobek hrubé mzdy, pokud ovšem budete mít správně nastavené pojištění odpovědnosti, tak by Vás taková škoda nikdy neměla finančně zasáhnout v plné výši, ale jen v rozsahu zvolené spoluúčasti. Pojďme si tedy říct, jak mít takovou smlouvu správně nastavenou a na co si dát pozor.

 

Správné nastavení limitu pojistného plnění

  • Ze zákona může zaměstnavatel požadovat v rámci odškodnění až 4,5 násobek Vaší hrubé mzdy. Pokud je hrubá mzda 30.000,- Kč tak limit pojistného plnění bude nastaven na 135.000,- Kč. Vždy je potřeba pohlídat si co nejpřesnější nastavení pojistné částky.

Pracovní pozice dle pracovní smlouvy

  • Ve smlouvě je vždy potřeba uvést co nejpřesnější definici vaší profese. Některá pojišťovna dělí profese pouze dle kategorií, a to nejčastěji na řidič, neřidič a řidič z povolání a vše se odvíjí od toho, zda řídíte nějaký dopravní prostředek jako referentský vůz, vysokozdvižný vozík apod. Tento faktor zásadně ovlivňuje správnost pojistné smlouvy a kdykoliv dojde ke změně v rámci Vaší profese, je potřeba tento parametr aktualizovat.

Nastavení výše spoluúčasti

  • V každé pojistné smlouvě je nastavena spoluúčast, která vypovídá o tom, jakým podílem se budete podílet na způsobené škodě. Některé pojišťovny využívají procentuálního vyjádření například 10 % a minimálně 1.000,- Kč a některé pojišťovny využívají vyjádření v korunách bez procentuálního zaměření například spoluúčast 3.000,- Kč nebo 5.000,- Kč. Vždy platí to, že čím je spoluúčast nižší, tím vyšší pojistné budete za smlouvu hradit.

Územní platnost

  • Vždy se ujistěte, zda se pojištění odpovědnosti vztahuje na tom území, na kterém vykonáváte své povolání. Někdy se může stát, že územní platnost Vaší smlouvy bude omezena na Českou republiku i přesto, že pracujete občas také na území Slovenska nebo jiné země.

Sublimity

  • U některých pojišťoven se může stát, že si správně nastavíte limit pojistného plnění, ale nezohledníte správně sublimit. Příkladem může být situace, kdy si limit pojistného plnění nastavíte na 200.000,- Kč (4,5 násobek mzdy) s tím, že řídíte dopravní prostředek a pojišťovna na takovou událost nastaví sublimit 60.000,- Kč, tzn., že v situaci způsobení škody zaměstnavateli při řízení dopravního prostředku Vás pojišťovna nebude krýt do limitu 200.000,- Kč, ale pouze do výše sublimitu 60.000,- Kč.

Výluky v pojistné smlouvě

Každá pojišťovna má v rámci svých všeobecných a zvláštních pojistných podmínek různé výluky, nebudu zde mluvit o všech možných, ale pár z nich si vyjmenujeme:

  • Pojišťovna nehradí škody vzniklé zaměstnavateli, který má sídlo firmy mimo území ČR
  • Vyrobením vadného výrobku Vadně provedená práce při montážích, opravách, úpravách a stavebních pracích
  • Škoda způsobená chybnou nebo chybně provedenou obsluhou (např. obsluhou CNC nebo jiných strojů), nedodržením předepsané obsluhy, údržby nebo technologického postupu
  • Škoda způsobená při objednávkách a rezervacích letenek, zájezdů, ubytovacích a jiných obdobných služeb.
  • Viry, nefunkčností softwaru, poskytováním internetových služeb.

Aspektů, které rozhodují o správnosti a kvalitě nastavení Vaší pojistné smlouvy je vždy několik, a proto je potřeba smlouvu vždy pravidelně aktualizovat a konzultovat s certifikovaným odborníkem, který Vás seznámí se všemi potřebnými detaily. Vždy, když budete svou pojistnou smlouvu aktualizovat nebo budete sepisovat smlouvu novou, tak si důkladně zkontrolujte výše uvedené parametry, aby vše odpovídalo Vašim potřebám.