Nový zákon o distribuci pojištění

Co můžeme očekávat od nového zákona o distribuci pojištění?

Lukáš Šulc

V posledních letech přišla a stále přichází spousta nových zákonů, které zajišťují vyšší míru ochrany spotřebitele a kladou větší důraz na profesionalitu zprostředkovatelů při sjednávání různých finančních produktů. Tím nejaktuálnějším je zákon o distribuci pojištění, známý také pod zkratkou IDD (Insurance Distribution Directive), který slibuje vyšší ochranu spotřebitelů i důvěryhodnost celého pojišťovacího sektoru. Zákon byl dne 31.7.2018 podepsán prezidentem České republiky a s největší pravděpodobností vstoupí v platnost od 1.12.2018.


Co tedy nový zákon přináší?

  • Zákon klade důraz na větší míru informovanosti spotřebitele při sjednávání pojištění. Klient obdrží rozsáhlý soubor informací jak o pojistném produktu, tak o pojistiteli, případně o pojistném zprostředkovateli.
  • V rámci sjednávání určitých typů pojištění bude existovat povinnost provést pro klienta analýzu, tak aby měl k dispozici odborné a objektivní informace o vhodnosti konkrétního pojistného produktu.
  • Zákon se snaží omezit možnost nabízení nevhodných produktů klientovi tím, že stanoví povinnost zachytit průběh jednání o pojištění či jeho podstatné změně. Tímto omezí možnou preferenci konkrétního pojistného produktu poradcem a zároveň důrazně posílí klientovo postavení.
  • Zákon jasně vymezuje odpovědnost pojišťovacího zprostředkovatele za své poradce. Způsobí-li poradce klientovi svým jednáním škodu, odpovídá mu za ni vždy pojišťovací zprostředkovatel.
  • Spotřebitelé mohou profitovat z vyšších nároků na profesionalitu, důvěryhodnost a odbornost osob setkávajících se s klienty při distribuci pojistných produktů, včetně jejich následného profesního vzdělávání. Nový zákon také u poradců předpokládá dosažení alespoň středoškolského vzdělání, které je úspěšně zakončeno maturitní zkouškou.
  • Došlo k výrazné redukci často matoucích kategorií pojišťovacích zprostředkovatelů, a to z pěti na dvě. Klientovi bude mnohem více jasnější, s kým jedná a zda zprostředkovatel provádí zprostředkování pro pojišťovnu či pro sebe samotného.

Zkoušky odborné způsobilosti

Zkoušky odborné způsobilosti, které již byly zavedeny na poli penzijních produktů, úvěrů a investic, se nyní stávají podmínkou výkonu činnosti i při prodeji pojistných produktů.

Oproti současným zkouškám budou pojišťovací zprostředkovatelé muset mít podrobnější znalosti o prodávaném produktu, aby s klientem mohli jednat s odbornou péčí.

Odborné zkoušky se nově budou skládat z teoretické i praktické části, budou obsahovat pět okruhů odbornosti a budou probíhat před zkušební komisí.

V rámci praktické části odborné zkoušky se na případových studiích bude hodnotit i schopnost zprostředkovatele řádně vysvětlit zájemci o pojištění nabízený produkt a jeho vlastnosti.

Současně nový zákon sjednotí podmínky odborného výkonu činnosti s dalšími sektory finančního trhu.

Podobná opatření jsou podle našeho názoru nezbytná a jsme velmi rádi za takové změny, které profesionalizují celé naše odvětví. Na druhou stranu se jedná o první krůček, který ještě nemusí nutně zajistit to, že spotřebitel bude vždy řádně informován o všech aspektech, které se týkají daného případu, a zajistí tak správnou formu distribuce pojistných produktů. Spotřebitel by si měl vždy ověřit, s kým jedná a jaké licence a certifikace konkrétní zprostředkovatel vlastní, aby měl jistotu, že dostává rady od kompetentního člověka. Co je ale více než jisté, je to, že nový zákon o distribuci pojištění zajistí, aby v registrech ČNB (České národní banky) působili pouze aktivní zprostředkovatelé.